Vedtekter

Vedtekter for Sosialistisk kor i Oslo

Vedtekter oppdatert etter årsmøte 25.09.21
§   1 Grunnlag Sosialistisk kor i Oslo er en ideell, ikke-kommersiell, frittstående og partipolitisk uavhengig organisasjon. Koret baserer seg på sosialistiske, antikapitalistiske, antiimperialistiske, antirasistiske og feministiske prinsipper, og står for grunnleggende menneskerettigheter og bevaring av klima og miljø.

§   Formål Korets formål er å støtte opp om og fremme sosialistisk kultur og politikk gjennom korsang og ved andre kunstneriske virkemidler. Koret skal gjennom sin virksomhet

·       gi medlemmene økt musikalsk innsikt og politisk forståelse. ·       ta vare på og utvikle sang- og musikkgleden blant medlemmene i et godt sosialt miljø. ·       spre glede og engasje·       bruke og utvikle sosialistisk og folkelig kultur, og inspirere til sosialistisk kulturarbeid. ·       gjennom slikt arbeid støtte opp om arbeidet for å skape et sosialistisk samfunn, mot kapitalistisk og imperialistisk undertrykking og miljøødeleggelse, mot religiøs og etnisk undertrykking og for demokratiske og grunnleggende menneskerettigheter.

§   Medlemskap

Koret er åpent for alle som deler korets grunnsyn og målsetting. Rekruttering av nye medlemmer skjer etter en vurdering av styret, MU og dirigenten i samarbeid. Opptak kunngjøres på egnet måte herunder på allmøte, i avisen, korets nettsider, ved oppslag mv. Opptak foretas på grunnlag av stemmeprøve godkjent av dirigenten. Dirigenten og en representant fra MU deltar.

Permisjoner kan innvilges etter søknad til styret.
 Kortere permisjoner på inntil 1/2 år kan medlemmene søke uten å oppgi grunn. Permisjoner på inntil 1 år, med mulighet for forlengelse kan man søke av flg årsaker: studier, arbeid, helse og politisk arbeid.
Kormedlemmene plikter å møte presis og vel forberedt på øvelser og opptredener, delta i korets organisatoriske og sosiale liv og gjennom sin virksomhet aktivt bidra til å skape trivsel, videreutvikle koret og realisere korets målsetting. Lengre fravær fra øvelsene og/eller uregelmessig fravær over tid skal tas opp med styret på forhånd. Medlemmer med et langvarig høyt fravær bør vurdere søknad om permisjon eller gå ut av koret. Støttemedlemskap kan tegnes av alle som ønsker å støtte korets virksomhet. Støttekontingenten fastsettes av den enkelte og skal minst være kr. 100. I Sosialistisk kor i Oslo aksepteres ikke noen form for seksuell trakassering, diskriminering eller annen atferd som kan oppleves truende eller nedverdigende. Brudd på dette kan føre til eksklusjon fra koret i tråd med korets interne retningslinjer.

§   Årsmøtet
Årsmøtet er korets øverste myndighet, og kan treffe beslutning om ethvert forhold.
Årsmøtet avholdes minst en gang hvert år, innen 15. mai. For øvrig holdes ekstraordinært årsmøte når det besluttes av styret, eller det kreves av minst 10 kormedlemmer. Innkalling foretas skriftlig av styret med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles. Saker som ikke er angitt i innkallingen kan likevel behandles hvis samtlige møtedeltakere samtykker. Årsmøtet skal ved møtets begynnelse velge en møteleder og 2 referenter.
Årsmøtet skal:
1.     Behandle årsberetninger fra styret, og fra korets øvrige utvalg og komiteer 2.     Behandle regnskap for siste kalenderår, samt vedta budsjett og fastsette kontingent for det kommende år. 3.     Behandle innkomne forslag. 4.     Velge styre, musikkutvalg og eventuelle øvrige utvalg, samt eventuelt fastsette nærmere retningslinjer for deres arbeid. 5.     Velge revisor. Som årsmøtets beslutning gjelder det som får tilslutning fra mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, har styrets leder dobbeltstemme.

§   Allmøtet Allmøte holdes i forbindelse med korøvelsene, normalt etter pausen. Møtet ledes av styret. Dette møtet skal behandle forespørsler om opptreden og øvrige viktige saker. Ved spørsmål om opptreden tas styrets innstilling opp til endelig vedtak på allmøtet, samt at det foretas opptelling av hvem som kan delta. En opptreden kan bare gjennomføres dersom dirigenten finner det musikalsk forsvarlig. Har kormedlemmer saker de ønsker å ta opp på allmøtet, skal sakene som hovedregel først forelegges styret for behandling. Det er styrets ansvar å legge sakene fram på allmøtet etterpå. Forslag om prosjekter og styrevedtak av stor økonomisk betydning fremlegges allmøtet. Informasjon om prosjekter sendes ut i god tid før diskusjon og vedtak skal gjøres, slik at alle er godt informert på forhånd. For prosjekter som innebærer stor egenandel for det enkelte kormedlem kreves det 2/3 flertall blant de tilstedeværende medlemmer.

§   Styret Mellom årsmøtene er styret korets øverste myndighet. Korets daglige og administrative drift ledes av styret. Styret skal bestå av 4-6 medlemmer (inklusiv en representant fra MU), etter årsmøtets beslutning. Det kan velges et eller flere varamedlemmer. Dirigenten møter på styremøter etter behov. Styret velges av årsmøtet, normalt for to år av gangen. Det tilstrebes at ca. halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Om mulig skal årsmøte velge leder. Hvis ikke det lykkes å velge leder skal styret konstituere seg selv og utpeke en kontaktperson, økonomiansvarlig, referent og noteansvarlig. Kontaktpersonen er korets interne og eksterne kontakt og innrapporteres til Brønnøysundregistrene. Styret skal nedsette prosjektgrupper, behandle forespørsler om opptreden og andre viktige saker. Beslutninger informeres om på allmøtet og/eller via e-post. Styret skal lede koret etter beste skjønn, herunder:
1.           Forberede og lede årsmøter og allmøter, føre referat fra møter etc. 2.           Legge frem årsberetning på årsmøtet 3.           Inngå avtaler med dirigent, herunder fastsette lønn for dirigent og sørge for vikardirigent hvis behovet oppstår. 4.           Sette opp terminlister og innkalle til øvelser og seminarer, møter etc. 5.           Føre regnskap over og være ansvarlig for korets løpende inntekter og utgifter, herunder innkreve kontingent og godkjenne budsjett for prosjekter. 6.           Søke økonomisk støtte til korets virksomhet fra eksterne kilder, herunder voksenopplæringsmidler og bidrag fra fond/stiftelser mv. 7.           Være bindeledd mellom koret og arrangører mv. Legge frem for fellesmøtet / kormøtet / allmøtet og ha dialog om hvilke forespørsler vi skal delta på. Forhandle og godta ev. honorar for disse. Styret har også myndighet til å avslå forespørsler det finner uaktuelle. 8.           Forhandle og godta honorar til musikere og evt. andre som deltar på opptreden. Forhandlingen kan delegeres til dirigent, MU eller prosjektgrupper fra sak til sak etter avtale. Alle kontrakter og økonomiske disposisjoner skal godkjennes av styret. 9.           Ajourholde medlemslister, permisjonslister etc. 10.      Besørge valg av en stemmekontakt som fører fremmøteprotokoll. 11.     Sørge  for utsending av noter på e-post, kopiering av noter og holde orden i notearkivet samt oppbevaring av korets eiendeler. 12.     Ved behov, sørge for rekruttering og opptak av nye kormedlemmer. 13.     Drifte og vedlikeholde korets hjemmesider og informasjonen på Sangerforums nettsider.
14.   Håndtere varslingssaker i tråd med retningslinjer  

§   Musikkutvalget  
Musikkutvalget (MU) skal være et rådgivende utvalg og være musikalsk ansvarlig sammen med dirigenten. En representant fra MU møter på styremøter. Dirigenten er fast medlem av MU. Musikkutvalget består av 3-4 kormedlemmer og velges av årsmøtet, normalt for to år av gangen. Det kan velges 1 eller flere varamedlemmer. Det tilstrebes at ca. halvparten av medlemmene er på valg hvert år.
MU har følgende oppgaver: 1.   Sørge for at koret til enhver tid har et fast repertoar, og at dette vedlikeholdes 2.   Ta initiativ og vurdere nye sanger 3.   Utarbeide forslag til korets langtidsplaner 4.   Foreslå sanger til opptreden 5.   Delta i og/eller har nær kontakt med prosjektgrupper og bistå med vurdering av det musikalske ved gjennomføring av prosjekter 6.  Delta i vurderingen av opptak av nye medlemmer. 1 representant fra MU deltar på stemmeprøver (se pkt 3). 7.  Ta initiativ til musikalsk skolering av koret 8.  Legge fram beretning for arbeidet på årsmøtet

§   Dirigent Dirigenten er sammen med MU musikalsk ansvarlig for korets repertoar. Dirigenten engasjeres etter egne vedtatte retningslinjer. Dirigenten har de samme rettigheter og plikter som kormedlemmene. Dirigenten har dog ikke plikt til å betale kontingent.

§  9 Prosjektgrupper
Prosjektgrupper nedsettes av styret. Gruppene samarbeider nært med dirigent og MU om det musikalske innholdet i prosjektet, som for eksempel sanger, musikere, egnet lokale etc. Styret godkjenner budsjett for prosjekter og skal holdes løpende orientert om framdriften i prosjektene. Se ellers pkt 5 og pkt 6.4.

§  10   Kontingent Til dekning av korets løpende drift skal kormedlemmene betale halvårlig kontingent. Hvis innmelding skjer senere enn 4 uker etter øvelsesstart, betaler nye medlemmer halv kontingent. Kontingentsatsen fastsettes av årsmøtet. Ved permisjon skal det betales redusert kontingent fastsatt på årsmøtet. Kontingenten skal innbetales ved semesterets begynnelse senest 4 uker etter øvelsesstart. Styret kan etter søknad i særskilte tilfeller redusere kontingenten eller frita kormedlemmer fra plikten til å betale kontingent.  

§  11  Vedtektsendringer  Endring av vedtektene kan kun foretas på årsmøter og krever tilslutning fra mer enn 2/3 av de tilstedeværende medlemmer.

§  12   Oppløsning Oppløsning av koret kan skje med ¾ flertall blant de tilstedeværende medlemmene hvis dette besluttes av årsmøtet i to påfølgende møter som skal innkalles med minst to måneders mellomrom. Ved oppløsning av koret skal korets eiendeler tilfalle en ideell eller veldedig organisasjon etter forslag på det samme årsmøtet som vedtar en oppløsning av koret.

Nyeste kommentarer

18.08 | 04:41

Allahu Akbar!

13.02 | 21:55

Hei Eva-Petra! Takk for forespørselen din. Send en e-post med detaljer o...

13.02 | 17:42

Jeg er medlem av arbeiderpartiet og vil gjerne ha sos. kor til å sy...

25.10 | 10:42

Hei Håkon, Tusen takk !